I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je INVY trade, s.r.o. Gelnická 29 040 11 Košice, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 27160/V, IČO: 46047069 , DIČ: 2023197264, IČ DPH: SK2023197264 tel. +421 907 545 805, e-mail: hello@bizzfy.com (ďalej len: “správca”).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  adresa: Gelnická 29 040 11 Košice
  telefónne číslo: +421 948 488 945
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú informácie o identifikovateľnej alebo neidentifikovateľnej osobe, identifikovateľnou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo, či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden , či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto osoby.

II.

Definícia pojmov

Webová stránka – webová stránka prístupná prostredníctvom adresy invytrade.sk

Návštevník – každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prehliada webovú stránku. 

Služby – služby poskytované prevádzkovateľom na webovej stránke, najmä spojenie medzi návštevníkmi a vystavovateľmi a poskytovanie informácií návštevníkom a vystavovateľom o produktoch a službách zverejnených na webovej stránke. 

III.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Návštevníci
 1. Formuláre žiadosti “Vyžiadať cenovú ponuku” alebo “Vyžiadať viac informácií” 

Povinné informácie na vyplnenie formulára žiadostí sú: meno a priezvisko, email

Dobrovoľné informácie: názov firmy a správa

Správca tiež zbiera nasledovné údaje: dátum vytvorenia a dátum odoslania žiadosti, typ príjemcu, e-mailová adresa príjemcu

 1. Formulár žiadosti “Kontaktovať firmu”

Požadované údaje sú rovnaké ako vo formulároch “Vyžiadať cenovú ponuku” a “Vyžiadať viac informácií”.

 1. Všeobecný kontaktný formulár na kontaktovanie správcu 

Povinné informácie na kontaktovanie správcu sú: meno a priezvisko, email.

Dobrovoľné informácie sú: názov firmy a správa

 1. Formulár na odber noviniek

Jediným údajom, ktorý sa vyžaduje k odberu noviniek je e-mailová adresa príjemcu. 

 1. Vystavovatelia 

Ak sa chcete stať vystavovateľom, povinné informácie sú: názov spoločnosti, druh podnikania, odvetvie činnosti, meno a priezvisko zástupcu spoločnosti, kontaktné telefónne číslo a e-mail. 

Správca tiež zbiera údaje týkajúce sa predplatného, platby a fakturácie. 

IV.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov 

 1. Preposielanie žiadosti vystavovateľovi 

Táto webová stránka umožňuje prepojenie návštevníkov a vystavovateľov, najmä prostredníctvom žiadostí návštevníkov zasielaných vystavovateľom. Správca web stránky pripisuje dôležitý význam ochrane súkromia a osobných údajov návštevníkov a vystavovateľov, osobné údaje sú zdieľané iba s vystavovateľom, o ktorého produkty alebo služby návštevník prejavil záujem odoslaním formulára. Každý vystavovateľ prezentovaný na webovej stránke sa v zmluve medzi vystavovateľom a správcom zaviazal k ochrane osobných údajov návštevníkov, ktorí ho kontaktujú prostredníctvom formulára a tieto údaje slúžia iba na vybavenie žiadostí návštevníkov, ktoré môžu viesť k obchodnému vzťahu medzi nimi.

 1. Kontaktovanie správcu web stránky 

Návštevníci majú možnosť kontaktovať správcu pre viac informácií. 

 1. Odoberanie noviniek 

Osobné údaje môžu byť použité správcom na odoslanie informačných e-mailov týkajúcich sa správcu, jeho aktivít, vystavovateľov a produktov alebo služieb, ktoré sú na web stránke prezentované.

 1. Poskytovanie služieb vystavovateľom

Poskytnutie týchto osobných údajov umožňuje správcovi poskytovať služby vystavovateľovi, sprostredkovať žiadosti návštevníkov smerujúce k vystavovateľovi, spravovať jeho zákaznícku dokumentáciu, a to aj na účely prieskumu a monitorovanie obchodnéhoo vzťahu medzi vystavovateľom a správcom a ak je to potrebné aj na splnenie zákonných povinností. 

V.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
  – po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nároku z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  – po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 10 rokov, ak sú tieto osobné údaje spracované na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania  správca osobné údaje vymaže.

VI.

 Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 • vystavovateľ, o ktorého produkty alebo služby návštevník prejavil záujem 
 • odoslaním formulára
 • WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava Slovensko ako spoločnosť, ktorá poskytuje technické zabezpečenie web stránky
 • Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA na analýzu návštevnosti a štatistiky
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérových služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva

VII.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  – právo na prístup k svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  – právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa § 22 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  – právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  – právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  – právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  – právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedenú v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

VIII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technícké opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, ako napríklad šifrovanej a zaheslovanej databázy osobných údajov.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len od neho poverené osoby.

IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním žiadosti z internetového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú v platnosti dňom 1.7.2021

INVY trade, s. r. o.